PODMÍNKY ÚČASTI VÝHERNÍ HRY

SOCIÁLNÍ MÉDIA A WEBOVÉ STRÁNKY

1. Obecná ustanovení
Pořadatelem a organizátorem soutěže je Segafredo Zanetti CR spol. s r.o. Beranových 707,
199 00 Praha 9, (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vyhlašuje soutěž na stránkách https://www.facebook.com/SegafredoCZ či www.instagram.com/segafredo_zanetti_cr/ (dále jen „Soutěž“).

2. Účast v Soutěži
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která vstoupí do Soutěže komentářem pod soutěžním příspěvkem či jinou požadovanou aktivitou (dále jen „Soutěžící“). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají trvalé bydliště v České republice, zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži. Každá osoba se může zúčastnit pouze jednou.

Účastí v Soutěži přijímají Soutěžící tyto Podmínky účasti v soutěži.

Soutěžící jsou srozuměni s tím, že doručené soutěžní příspěvky smějí být až do odvolání používány na sociálních sítích společnosti Segafredo Zanetti CR spol. s r.o.

Soutěžící jsou srozuměni s tím, že osobní údaje (jména, která na sítích Facebook a Instagram používají) jsou shromažďovány a ukládány v elektronické podobě.

Soutěžící prohlašují, že obsah jejich komentářů nebo příspěvků k Soutěži neporušuje práva třetí osoby, především autorská a osobnostní práva. Pokud se na vytváření a zobrazení příspěvku Soutěžícího účastní jiné osoby, musí vyjádřit souhlas s jeho odesláním a pozdějším zveřejněním v rámci Soutěže. To samé platí, pokud bylo třetí osobě přiznáno zvláštní právo na předložené příspěvky. Také pokud jsou na předložených obrázcích nebo fotografiích viditelné jiné osoby, musí být vyžádán jejich souhlas s odesláním a pozdějším zveřejněním. Za dodržení zmíněných práv třetích osob ručí Soutěžící, nikoliv pořadatel Soutěže a jeho partneři.

3. Mechanika Soutěže
Účast v Soutěži je možná v období, které bylo uvedeno v příslušném příspěvku informujícím o Soutěži. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že vloží komentář pod soutěžní příspěvek uveřejněný pořadatelem na sociálních sítích. Soutěžní komentáře nesmí mít pornografický, erotický, násilný, rasistický či jinak závadný obsah. Soutěžní komentáře dále nesmí porušovat autorská práva nebo jinak zasahovat do práv třetích osob, obsahovat zmínku o konkurenci společnosti Segafredo Zanetti nebo fotografii konkurenčního produktu, být v rozporu s dobrými mravy, porušovat pravidla sociální sítě Facebook a Instagram či právní předpisy České republiky. V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv soutěžní komentář ze Soutěže, případně učinit další opatření dle těchto Pravidel. V případě, že soutěžní komentář bude porušovat tato Pravidla a pořadateli v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, zavazuje se Soutěžící tuto újmu v plné výši uhradit.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Podle mechaniky Soutěže vyhrává komentář se správnou odpovědí. V případě většího počtu správných odpovědí rozhoduje los. V případě jiných variant stanovení bude výherce vylosován generátorem náhodných čísel. Informování výherce/výherkyně proběhne prostřednictvím komentáře, e-mailu nebo soukromé zprávy. Výherce/výherkyně je přitom vyzýván, aby se prostřednictvím facebookové zprávy, e-mailu nebo soukromé zprávy přihlásil/a a sdělil/a svou adresu pro zaslání výhry. Pokud se v případě věcných cen nepodaří navázat do 7 dnů žádný kontakt s výhercem, bude příslušná cena přidělena jinému výherci. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího. Nároky původně vylosovaného výherce na náhradu od pořadatele nebo jeho partnerů jsou vyloučené. Výplata výhry v hotovosti není možná. Nároky na výhru nejsou přenosné na jiné osoby. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno.

4. Trvání soutěže
Doba trvání dané Soutěže je uvedena na webové stránce Pořadatele, na vstupní stránce kampaně/soutěže nebo v soutěžním příspěvku na sociálních médiích.

5. Ochrana osobních údajů
https://segafredo.cz/gdpr/

6. Obecná ustanovení
Organizátor a pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže kdykoliv upravit, či Soutěž zrušit bez udání důvodů. V případě, že jsou jednotlivá ustanovení podmínek účasti neplatná nebo se neplatnými stanou, zůstává platnost ostatních podmínek účasti nedotčena.

7. Kontakty
https://segafredo.cz/kontakt/

Novinky