GDPR

Ochrana osobních údajů

GDPR

1. Ochrana osobních údajů, informace poskytované subjektům údajů

Osobní údaje Odběratelů (fyzických osob) jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).

Subjekty údajů, tj. Odběratelé – fyzické osoby mají právo na informace od správce dle čl. 13 Obecného nařízení v okamžiku získání osobních údajů. Tímto Dodavatel coby správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak činí a poskytuje následující informace:

1.1 Informace o správci a základní pojmy

Správcem osobních údajů je spol. SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., který zpracovává osobní údaje subjektů údajů – zákazníků v souladu s Obecným nařízením.

Odběratelé – fyzické osoby jsou tzv. subjekty údajů.  Subjektem údajů není právnická osoba.  Údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji, vyjma kontaktních údajů fyzických osob u právnické osoby.

Kontaktní údaje správce: SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., adresa sídlo Beranových 707, 199 00 Praha 9, Česká republika, emailový kontakt: info@segafredo.cz.

Osobní údaje jsou Obecným nařízením definovány jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.2 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů (Odběratelů – fyzických osob), které správce zpracovává, jakou následující: jméno, příjmení, adresa, IČO,DIČ, datum narození, e-mail, telefon.

1.3  Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů:

 1. a) Pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nemůže správce zboží dodat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje správce souhlas subjektů údajů.

Osobní údaje zpracovávané z tohoto titulu správce zpracovává po dobu 5 let od dodání zboží, pro případ řešení reklamací a případných soudních sporů z titulu plnění kupní smlouvy.

 1. b) Pro účely plnění právní povinnosti. Fakturační údaje Odběratelů zůstávají v databázi v podobě faktur i poté, co subjekt údajů případně zruší svoji registraci v databázi Dodavatele. Faktury vystavené Dodavatelem jsou v souladu s § 35 českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy uzavřené s Odběratelem.

Osobní údaje pro tyto shora uvedené účely z titulu plnění smlouvy a plnění právní povinnosti správce jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 1. c) Na základě souhlasu subjektů údajů a to za účelem zasílání marketingových sdělení, newsletterů apod. Tento souhlas uděluje subjekt formou samostatného dokumentu. Takovýto souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektů údajů jsou zpracovávané po dobu, na který byl souhlas udělen, popř. do dne, než byl souhlas se zpracováním osobních údajů subjektem údajů odvolán. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i ručně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

1.4  Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má níže uvedená práva:

 1. a) Právo na přístup k osobním údajům.

To zahrnuje jednak právo získat od správce:

potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná Odběratelem, poskytne  Dodavatel bezplatně. V případě opakované žádosti bude Dodavatel oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Dodavatele info@segafredo.cz .

 1. b) Právo na opravu nepřesných údajů

Odběratel coby subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Dodavatel zpracovávat.

 1. c) Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce info@segafredo.cz. Případný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 14 dní od obdržené žádosti ze strany subjektu údajů.

 1. d) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce info@segafredo.cz .

 1. e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

 1. f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektů údajů vyhovět.

 1. g) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle a to buď prostřednictvím emailu na elektronickou adresu správce info@segafredo.cz nebo poštou na adresu správce uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek.

 1. h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 1. i) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů ( https://www.uoou.cz/).

 1. j) Ochrana osobních údajů.

Správce shromažďuje a uchovává subjektem údajů zadané osobní údaje, jakož i osobní údaje technického charakteru získané v průběhu realizace kupní smlouvy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, v současnosti známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

 1. k) Další příjemci osobních údajů – zpracovatelé.

Správce při plnění svých závazků a povinností z kupních smluv využívá třetích subjektů a to konkrétně externích přepravních společností za účelem doručení dodávky zboží Odběratelům. S těmito přepravními společnostmi má uzavřeny zpracovatelské smlouvy.

Správce může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

l) Mlčenlivost

Správce i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se subjektem údajů. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky
Oznámení o ochraně osobních údajů pro dodavatele a poskytovatele služeb
Oznámení o ochraně osobních údajů pro franchisanty a potenciální franchisanty
Data Protection

Novinky